سفارش تبلیغ
صبا

گوناگون

آنچه می نویسم کشکولی است هرمطلب که به نظرم جالب بیاید وارد وبلاک می کنم ودوست دارم که دوستان که این وبلاگ مطالعه می کنند نظری اشکالی وپیشنهادی داشته باشند .

مهاجرت دردنیا +ظلم وبی عدالتی +ظهورنزدیک است +چهره های ناعدالت

هرزمان ستم جهان را گرفت  امام زمان ظهورمی کند!!!

              به عقیده من چهره های واقعی ستم گران و ظالمان دوقسم می تواند درجامعه ظاهرگردد ،یک وقت با چهره ستم گرانه واقعی خود ظاهرمی شود مانند ولید خلیفه اموی که رسماً قرآن پاره می کرد وبه قرآن درحضورجمع خطاب می کرد:

    توستم گران سفّاک را تهدید می کنی ؟!هان من یک ستمگرخون آشامم ، پس روزقیا مت وقت پروردگارت را ملاقات کردی به اوشکایت کن وبگو:

      پروردگارا ! ولید مراپاره پاره کرد!!

      امّابرخی ظالمان وستم پیشه گان با نقاب تقدس ولباس رحم وشفقت دراجتماع پدیدارمیگردد، وصورت خشن ظالمانه را درلفافه مهر می پوشاند و ازظاهرکلام  وشعارها مهرانگیزاو احساس می شود  که تمام مقدسات دراین وجود او نهفته است ،و دشمنی ستم گرا ن ویاری با مظلومانیکه که فطرت ها تشنه آن است دراین چهره هویدااست .

         ولی بعد ازوارسی عمیقانه برعاقل بیدارروشن می شود که این هم همان خون آشام  است ، منتها مارا فریب داده است .

        ولی حالا  زمان دیراست که فریب خوردگان مانند گنجشکان ناتوان درکام زهرآگین اوگرفتارآمده اند که  دندان های تیزوالوده اوحتی فریاد را نیزازآن سلب کرده اند    .

          حالا این چهره کجا میتواند باشد.؟

 جواب : درتمام دنیا بلکه درهرجا ومکان امکان دارد دراطراف تو هما ن حیله گرانی باشند که به ظاهررنگ های مجذوب وسحرانگیزمالیده باشند  .

        این چهره چنا ن زیره کانه طرح ریزی شده است که امام علی علیه السلام فرمود:که ازراه رفتن مورچه سیا ه درشب تاریک روی صخره سیاه دقیق تراست .

چند نمونه  :

1-     همین انگلیس فریب کارکه با نیرنگ عجیب درافریقا مسلط شد اول با همراه داشتن  کشیشان وراهبان صورت دینی ومذهبی به خود گرفت به نام استعماروآبادانی ومردم را با نرمی و محبت های مزورانه به معبدها کشانید و با طلسم شیطانی افریقایان ساده  را به خواب عمیق بردند ولی وقت بیدارشدند که فقط انجیل وهمان معبد برای شان باقی مانده اند وتمام سرمایه های ملّی و اقتصادی شان را به یغما برده اند.

           ودارید آشکا را  مشاهده می کنید که مردم افریقا به چه مصیبت هولناک گرفتاروآرزوی یک لقمه نان را بگورمی برند ودرمقابل سک های انگلیسی بهترین غذای را که مردم افریقا خوابش هم نمی بینند بهره می برند . عواقب این دسیسه مرموزتاکنون همین جنگ های داخلی و گرسنگی بی امان برای این سامان است .

2-    مانند طالبان درافغانستان که نخست چه چهره مزورانه را به خود گرفت وخودشان را طالب علم نامید ند ولی به اندک ترین زمان آشکارشد که هیکل ترسناک وخون خواری داشته . که ملت شریف و نجیب این کشوررا به چه بلای خونین گرفتارساخته است که بهترین نعمت که امنیت است ازاین ملت رنج کشیده سلب کرده اند ومدام سرپناهی شان تخریب فرزندان وخانواده های این مردم درخون آغوشته گردند .

 3-       فرانسه که همواره ندای حقوق انسانی ازحلقوم به گوش میرسد وزمزمه حمایت ازحقوق محرومان را درتمام دنیا شعارمی دهد نیزهمان نقاب داری هفت رنگ است .

                 یک نمونه :

       استاد محمد تیجانی درکتاب خود  (سفرها وخاطره ها) دارد که یک فرانسه ی یک نفرالجزایری مهاجررا کشت به جرم اینکه خیال کرده که مقتول سارق است وداد گاه فرانسه قاتل را به دوسال حبس با سه سال تأخیراجرای حکم محکوم کردیعنی قاتل همان روزآزاد شدبه خاطرکه اودوسال بازداشت بوده  .

        صحن داد گاه مملوازالجزایری های بود که با بستگان مقتول اظهارهمدردی کرده بود ند وقتی مردم مهاجرالجزایراعلام حکم راشنیدند به فریاد وسروصد پرداختند درحالیکه وکیل مدافع ،موکل اش را درآغوش گرفته هردو قه قه می خندیدند ، مادرمقتول بی هوش نقش زمین شده بود .

          وقتی مردم مهاجرالجزایر این صحنه را دیدند به تظاهرات وسروصداپرداختند نیروهای پلیسی امنیتی مداخله کرده  تظاهرات گران  را مورد ضرب وشتم قراردادند .

       درحالیکه درهمین شهرودرهمین دادگاه ودربرابرهمین قضّات شخص فرانسوی که قصد کرده بود که زنش را به وسیله قرص بکشد به هفده سال محکوم شد [1]

((((((((((مهم ترازآن ))))))))

 فرانسه کارگران زیادی را آوردند و آنا ن را به کارهای سخت وطاقت فرسا که طی سی سال راه ها وجادّه وکوها را شکافتندوچاهارا کندند وپل ها وایستگاه ها را  ساختند وشبکه های زیرزمینی مترورا به راه انداختند ، اکنون بعد ازسی سا ل نیروی انسانی را به با ابزاروآلات الکترونیکی جایگزین کردند وکارگران را ازکارها ومشاغل اخراج کردند وپس ازآن خواستاربازگشت آنان به کشورشان شدندبه این بهانه که این ها بیگانه اند ونمی توانند با فرهنگ فرانسه درآمیزند .[2]

(((((((نتیجه))))))

 

            این سه مورد  فقط نمونه بود ولی دراطراف واکناف با دیده بی تکبرو عدالت نگاه کنی خواهی دید که این چهره درتمام جا سروکلّه اش پیدا می شود که عدّه محرومان بی پناه را به بند کشیده وفریاد های مظلومان را درگلوگاه ها خفّه می کند وتمام حقوق انسانی را حتّی پائین ترین اش را ازبی پناهان سلب نموده .

             وای چه غم انگیزاست وقت صحنه را با چشم حقیقت تماشا می کنی وهرچه دعای امن یجیب المضطر می خوانی دیگراجابت ظاهرنمی شود ومیخواهی نقاب را برداری قدرت حرکت نداری ومیخواهی ناله کنی صدایت بالا نمی آید !!!!!!!!   

 

        کجااست؟

       آن صدای که فرمود : السلمان منّااهلبیت یعنی سلمان مهاجرآواره جزء خانواده من است

             کجا است؟

        آن کتاب وحی که به پیروانش خطاب می کند : اَنَّ اَرضَ اللهِ وَاسِعَة ًفَتُهاَجِرُوا  فِیهَا.  یعنی زمین خداوند وسعت دارد پس درزمین خدا هجرت کنید .

       کجا است؟

      آن صحابه گرامیکه همواره مورد لعن ونفرت قرارمیدهیم که باب ارتداد آن ها را  درتمام صفحات کتاب بازمیکنیم ، تمام اموال خودرا بامهاجرین قسمت کردند ؟     .[1]   خلاصه ازکتاب سفرها وخاطره ها ی استاد دکترمحمد تیجانی سماوی.

[2]   مدرک قبل سفربه فرانسه ص 517


شعرازنظامی شهرستان دایکندی +نیمه شعبان +شاعر میرامور نظامی

سلام ای حجة اکبر    همه جان ها نثار تو

مبارک عید میلادت    جهان درانتظار تو

 

جوانان پیرواین پیران  به راهت خیره شد چشمان

گروهی سربه خاک قبر    بود درر هگذار    تو

 

 

توهستی حجه یزدان     توی برما سوی سلطان

بیا دررأس  این مردم   شود خدمت گذار   تو

 

 

مشورا ضی که تادیگر   عدو مارا زند برسر

زند طعنه به ما از کین   چرا اندر جوار تو؟

 

 

الا ای مهدی عالم     شده جهان برهم

بگیراحکامی قرآنی    تو دانی  اختیار تو

 

 

زند طعنه به ما اعدا     کند خنده به ما ای شاه

کجا شد حجة اعظم      که نام ُ وشأن  آر تو

 

 

الا این منجی دوران    جهان مخروبه   از طغیان

نجات شیعیان بوده       شها قول وقرار تو

 

       شعر ازنظامی شهرستانی رابطه به نیمه شعبان

 

 


اخلاق نیکوی پیامبرخدا +جوان +انصاف بده

   جوانی نزدرسول خداآمد عرض کرد :ای پیامبرخدا ! به من اجازه بدهید تازنا کنم ؟ با گفته این سخن عدّه ای اعتراض کردند، ولی پیامبرخدافرمود: نزدیک بیا ! وقتی جوان نزدیک آمد وکنار پیامبرنشست واین گفتگو بین آن دوروی داد .

   آیا دوست داری کسی بامادرتو این کاربکند ؟

    جوان : نه .

   -مردم هم راضی نیستند که کسی با مادرشان چنین عملی را انجام دهد.

باز پیامبرخدا پرسید : تودوست داری که کسی با خواهرودخترتو چنین کند ؟

   -نه .

      - مردم هم درباره خواهر ودختران شان به این عمل راضی نیستند !

    وجوان از سوال خو پشیمان شد .پس پیامبرخدا فرمود :آنچه را که خداوند متعال از آن ناخوشنود است وکراهت دارد وتونیز منزجر باش وانچه را خدا وند راضی است ومی پسندد وتونیز به آن راضی باش .

     سپس پیامبرخدا دست به سینه ی  جوان زدو درحق اودعا کرد وفرمود : اَلّلهُمَّ نَوِّرْ قَلْبَهُ وَ حَصِّنْ فَرْجَهُ .یعنی خدا یا قلب اورا پاک گردان وگناهان اش را ببخش ودامنش را از آلودگی وبی عفتی حفظ کن .

از آن بعد درنزد آن زشت ترین کار زنا بود وهر گز دنبال آن نرفت .(تفسیر المنار ج4ص33)  


معماهای زیبا وجالب بخوانید ولذت ببرید

   معماهای جالب و شیرین بخوانید ولذت ببرید 1

 

1 - کدام پاک کننده است که می تواند تمام نجاست هارا پاک کند ؟

2 -  نام پسر است اگربرعکسش کنیم یک نوع غذای لذیذ می شود ؟

3-      آن چیست که سنگین است ولی وزن ندارد ؟

4-  آن چیست که  دربیابان سبز ودربازار سیا ولی ظرف مخصوص قرمزاست ؟

5-    اخردنیا چیست ؟

 6 -  برنده است ولی ارّه نیست وریشه دارد ولی درخت نیست وسفید است ولی برف نیست می کشد ولی نه با ترازو ؟

 7- شخصی از پلکان جهل پله به زمین افتاد ولی آسیبی ندید آیا درنظر شما این امرممکن است ؟

8- کدام مقدمات نماز که اگربرعکسش هم کنیم باز همان است ؟

9 - کدام پیامبربود که یک نفرامت داشت وباهمان یک نفرامت اش عمل جنسی انجام میداد ؟

10 - معلمی از شاگردش پرسید دریا زیاد است یا دریا چه شاگردگفت : دریاچه امّا معلم حرفش راقبول کرد؟

11- آن چیست که از عسل شیرین ترو از زهرتلخ تراست ؟

12 - آن چیست که وقت از دست رفت دیگه برنمیگردد ؟

13 - آن چیست که وارد کردن اش واجب ولی خارج کردن اش حرام است ؟

 حالا جواب هریک از معماهای فوق .

1- ان پاک کننده که همه نجاسات پاک می کند استحاله است .

2- نام که برعکسش کنیم غذای لذیذ می شو د آن بابک است .

3- آنکه سنگین است ولی وزن ندارد خواب است .

4 - فلفل است .

5- حرف الف است که آخرکلمه دنیا الف می شود .

6- دندان است که برنده است ولی ارّه نیست ریشه دارد ولی درخت نیست و سفید است ولی برف نیست و میکشد ولی انبور.

7- نردبان چهل پله بوده ولی این شخص از پله اول اش افتاده .

8- مقدمات نماز که برعکسش کنیم بازهمان است (وضو).

9- آن پیامبرحضرت آدم علیه السلام بود که حضرت حوا زنش بود .

10- دریا چه زیاد است از نگاه حرف چون دریا چه یک چه اضافه دارد .

11- انچه از عسل شیرین و از زهرتلخ تراست آن زبان است .

12- وقت ازدست رفت برنمی گردد آن عمر گرانمایه است .

13- آن میت است  ، که دفن مرده واجب ولی نبش قبر و خروج آن حرام است